فایل ورد مطالعه تاثير کارايي مالياتي بر هزينه حقوق صاحبان سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير کارايي مالياتي بر هزينه حقوق صاحبان سهام :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف این فایل ورد مطالعه تاثير کارايي مالياتي بر هزينه حقوق صاحبان سهام است. بدین منظوردر این پژوهش به ترتیب هزینه حقوق صاحبان سهام متغیر وابسته و کارایی مالیاتی متغیر مستقل می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد, پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از نرم افزار ایویوز و روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی مالیاتی بر حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. در نهایت می توان بیان نمود که با افزایش هزینه بدهی, صرفه جویی مالیاتی که از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات ایجاد می شود نمی تواند در پروژه های شرتک سرمایه گذاری شود و در نهایت تامین مالی از طریق بدهی را افزایش دهد. اگر کارایی مالیاتی, جانشینی برای استفاده از بدهی باشد, این امر می تواند کیفیت بدهی را افزایش, هزینه مورد انتظار ورشکستگی و ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی و در نهایت هزینه بدهی را کاهش دهد.

لینک کمکی