فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر رابطه بين مشکلات نمايندگي و کيفيت اقلام تعهدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر رابطه بين مشکلات نمايندگي و کيفيت اقلام تعهدي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بررابطه بین مشکلات نمایندگی و کیفیت اقلام تعهدی است. بدین منظور چهار فرضیه تدوین که در این فرضیه ها به ترتیب مشکلات نمایندگی, دوره تصدی حسابرس, اندازه حسابرس, تخصص حسابرس در صنعت متغیر مستقل و کیفیت اقلام تعهدی متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد, پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشانگر این است که ارتباط منفی معنادار بین مشکلات نمایندگی و کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد ومولفه های حسابرسی (دوره تصدی حسابرسی, اندازه حسابرس و تخصص حسابرس) بر رابطه بین مشکلات نمایندگی و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت و معناداری دارند. در مجموع, یافته ها نشان می دهند که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین مشکلات نمایندگی و کیفیت اقلام تعهدی تاثیر مثبت و معنادار برقرار می نماید. و در نهایت به ساختار هییت مدیره پیشنهاد می گردد, که دستورالعمل هایی را تصویب نمایند تا مدیران وجوه نقد را در پروژه های سودآوری سرمایه گذاری می کنند که متناسب با علایق شخصی آنها نباشد. با این عمل مدیران برای دستیابی به رفتارهای فرصت طلبانه خود اقدام به دستکاری اقلام تعهدی نمی نمایند, که در نتیجه با کاهش اقلام تعهدی, کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی