فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر قابليت مقايسه صورت هاي مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر قابليت مقايسه صورت هاي مالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف این فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر قابليت مقايسه صورت هاي مالي است. بدین منظور سه فرضیه تدوین که در این فرضیه ها به ترتیب دوره تصدی حسابرس, اندازه حسابرس, تخصص حسابرس در صنعت متغیر مستقل و قابلیت مقایسه صورت های مالی متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پزوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی- همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد, پس رویدادی است. برای پردازش و ازمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج یافته های حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کیفیت حسابرسی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی تاثیر معناداری دارد. در تفسیر این نتیجه باید نمود که با افزایش کیفیت حسابرسی, میزان اقلام تعهدی کاهش می یابد که منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی اقلام می شود. مدیران برای دستیابی به رفتارهای فرصت طلبانه خود اقدام به دستکاری اقلام تعهدی می نمایند. با افزایش اقلام تعهدی, کیفیت گزارشگری مالی نیز کاهش می یابد. و در نهایت به ساختار هییت مدیره پیشنهاد می گردد, که کیفیت حسابرسی به بزرگی و کوچکی موسسه های حسابرسی بستگی ندارد و برای دست یابی به کیفیت بالای حسابرسی در ایران باید به سایر موسسه های دیگر حسابرسی بجز موسسه های عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بها داد که با این عمل رقابت عادلانه ای بین همه موسسه های حسابرسی فراهم می شود و نتیجه آن افزایش کیفیت حسابرسی و به دنبال آن افزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی فراهم می گردد.

لینک کمکی