فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر کيفيت گزارشگري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر کيفيت گزارشگري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

حسابرسان می توانند با افزایش کیفیت حسابرسی, مدیریت سود صورت گرفته توسط مدیران را کشف کرده و مدیران را در اعمال کیفیت گزارشگری بالا و در نهایت مدیریت سود در تنگنا قرار دهند. هدف این فایل ورد مطالعه تاثير کيفيت حسابرسي بر کيفيت گزارشگري مالی است. بدین منظور چهار فرضیه تدوین که در این فرضیه ها به ترتیب دوره تصدی حسابرس, اندازه حسابرس, تخصص حسابرس در صنعت متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی متغیر وابسته می باشد. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد, پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. برای پردازش و ازمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج نشانگر این است که دوره تصدی حسابرسی و تخصص حسابرس بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کیفیت گزارشگری تاثیر منفی و اندازه حسابرس تاثیر مثبت و معنادار بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کیفیت گزارشگری دارند. در مجموع, یافته ها نشان می دهند که کیفیت حسابرسی بر رابطه بین جریان نقد آزاد و کیفیت گزارشگری تاثیر مثبت و معنادار برقرار می نماید. و در نهایت به ساختار هییت مدیره پیشنهاد می گردد, که دستورالعمل هایی را تصویب نمایند تا مدیران وجوه نقد را در پروژه های سودآوری سرمایه گذاری می کنند که متناسب با علایق شخصی آنها نباشد. با این عمل مدیران برای دستیابی به رفتارهای فرصت طلبانه خود اقدام به دستکاری اقلام تعهدی نمی نمایند, که در نتیجه با کاهش اقلام تعهدی, کیفیت گزارشگری مالی نیز افزایش می یابد.

لینک کمکی