فایل ورد مطالعه تاثير نقش سرمايه گذاران نهادي و مالکيت مديريتي در سياست هاي سرمايه گذاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تاثير نقش سرمايه گذاران نهادي و مالکيت مديريتي در سياست هاي سرمايه گذاري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف این فایل ورد مطالعه تاثير نقش سرمايه گذاران نهادي و مالکيت مديريتي در سياست هاي سرمايه گذاري شرکت است. بدین منظور سه فرضیه تدوین که در این فرضیه ها به ترتیب سرمایه گذاران نهادی, مالکیت مدیریتی و نقش توام سرمایه گذاران نهادی و مالکیت متغیر مستقل و سیاست های سرمایه گذاری متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه, شامل 148 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1390 تا 1394 است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی- پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی و پس رویدادی است. برای پردازش و ازمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. در مجموع, نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از تاثیر معنی دار و مستقیم سرمایه گذاران نهادی و مالکیت مدیریتی بر سیاست سرمایه گذاری می باشد و همچنین نقش توام سرمایه گذاران نهادی و مالکیت مدیریتی بر سیاست سرمایه گذاری تاثیر مستقیم و معناداری دارد. در نهایت به سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل و همینطور مدیران مالی پیشنهاد می شود, در راستای ارزیابی وضعیت مالی شرکت و انجام پیش بینی های لازم جهت اخذ تصمیم های مناسب و منطقی و خرید سهام به ارزیابی وضعیت سازمان در خصوص گونه های متنوع تامین مالی و هزینه های مربوط به میزان مالکیت بپردازند.

لینک کمکی