فایل ورد مطالعه تطبيقي قانون حاکم بر احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل ورد مطالعه تطبيقي قانون حاکم بر احوال شخصيه ايرانيان مقيم خارج از کشور :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در مديريت,اقتصاد و علوم انساني

تعداد صفحات :38

چکیده مقاله:

حقوق بین الملل خصوصی رشته ای از علم حقوق است که از روابط افراد در زندگی بین المللی بحث می کند. حقوق بین الملل خصوصی ازجمله حقوق موضوعه است و همانطوری که مقررات حقوق داخلی وضع و به مرحله ی اجرا می رسد, قواعد حقوق بین الملل خصوصی را همقوه ی حاکمه ی هر دولتی, به طور مستقل تعیین می کند و به موقع اجرا درمی آورد اما چون اجرای این قواعد خواه ناخواه برخورد با سایرحاکمیت ها دارد, دولت ها اغلب ناگزیرند که یا با توافق صریح و عقد قراردادهای سیاسی, و یا با توافق ضمنی و ایجاد عرف بین المللی,مسایل مربوط به حقوق اتباع خود را تنظیم و تعیین کنند. با این حال قوانین حقوق بین الملل خصوصی در کشورهای مختلف می تواند بااشتراکات و نیز تفاوت های بسیاری همراه باشد.مساله ی تعارض قوانین هنگامی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوق خصوصی به واسطه ی دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یاچند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطه ی حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.کشورها اغلب دو دسته قانون دارند؛ یکی قوانین مادی (قانون مدنی یا عام) و دیگری قوانین و قواعد حل تعارض , که در صورت وجودعنصر خارجی , دادگاه محل طرح وضعیت پس از احراز صلاحیت خویش و توصیف موضوع بر اساس قانون دولت متبوع خود به قواعد حلتعارض مربوطه مراجعه نموده و سپس به موضوع رسیدگی می نماید.

لینک کمکی